საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და დეოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებით დროებითი კომისიის თავმჯდომარე აფხაზეთში გატარებულ საუკეთესო წლებს ემოციურად იხსენებს. ამბობს, რომ მისი აფხაზეთი განსხვავებულია, ეს კუთხე მისთვის მხოლოდ დასასვენებელი ადგილი არ იყო. გიორგი ვოლსკი იმ მოგონებებს აცოცხლებს, როცა ბატონი გიორგის მამა, აფხაზეთის ექსპედიციის მთავარი გეოლოგი გახლდათ და მის ოჯახს ხანგრძლივად უწევდა იქ ცხოვრება.

,,სოხუმი უფრო ევროპული ქალაქი იყო ბევრ ასპექტში, ვიდრე ბევრი სხვა ქალაქი საქართველოში“- ამბობს გიორგი ვოლსკი და ხაზს უსვამს აფხაზეთის მრავალეროვნულობას და მულტიკულტურულობას.

,,მსოფლიოში თავისი ბუნებრივი მონაცემებით და ისტორიით აფხაზეთი უნიკალურია, ასეთი არსად არ არსებობს…სამოთხეა დედამიწაზე’’- საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ვოლსკი

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ქართულ-აფხაზურ სამაგალითო ურთიერთობებზე საუბრობს და სინანულით აღნიშნავს, რომ მხარეებს გონიერება რომ გამოეჩინათ და შეცდომები არ დაეშვათ, გაუმართლებელი ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო.

ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და დეოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებით დროებითი კომისიის თავმჯდომარე კონფლიქტის მოგვარების სამშვიდობო გეგმის თანმიმდევრული განხორციელების აუცილებლობაზე საუბრობს, უპირველესად კი მხარეებთან ნდობის აღდგენის პროცესზე.

,,როგორ პოლიტიკურ სივრცეში არ უნდა ვიცხოვროთ, ჩვენ ერთ გეოგრაფიულ სივრცეში მოგვიწევს ცხოვრება’’- ამ გზავნილით ამთავრებს გიორგი ვოლსკი თავის მოგონებებს აფხაზეთზე და ამბობს, რომ ქართველებისთვის და აფხაზებისთვის ახალი თაობის მომავალი უნდა იყოს მთავარი მამოძრავებელი ძალა, რათა გამონახონ გამოსავალი, რაც ფიზიკური გადარჩენის ამოცანას უკავშირდება.

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы актәи ихаҭыԥуаҩ, Аҵакырадгьыл акра аиҭашьақәыргылареи, деокупациа азҵаарақәа ирызку аамҭалатәи акомиссиа ахантәаҩы Аԥсны ихыигаз аамҭа цәаныррала игәалаиршәоит.  Иҳәоит иара и-Аԥсны иҷыдоуп, ари акәакь иара изын ус баша иԥсшьарҭа ҭыԥымзт. Гьаргь Вольскии игәалашәарақәа рыԥсы рхеиҵоит уи иаб, Аԥснытәи аекспедициа агеолог хадас даныҟаз, уи иҭаацәа акыр аамҭа уаҟа ианынхоз  аамҭа.

«Аҟәа еиҳа Европатә қалақьны иҟан аспект рацәақәа рыла, Қырҭтәыла егьырҭ ақалақьқәа раасҭа» -иҳәоит  Гьаргь Вольскии, ацәаҳәа аҵишьуеит Аԥсны аԥштәхәырацәареи, амультикультуреи.

«Адунеи аҟны, уи аԥсабаратә абеара ала, ахатәы ҭоурых ала Аԥсны иуникалуп ҳәарада,  ас еиԥш иҟоу аҭыԥ уаҳа џьаргьы иҟам…Џьаанаҭуп  адгьыл аҟны»- Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы актәи ихаҭыԥуаҩ Гьаргь Вольскии

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы актәи ихаҭыԥуаҩ ақырҭуа-аԥсуааи иҿырԥшыгаз реизыҟазаашьақәа дрылацәажәоит, гәыхьла иазгәеиҭоит, аганқәа ахшыҩра аадмырԥшит агха ҟарымҵарц азын, ииашам аибашьра рызгара алшара ыҟан.

Аҵакырадгьыл акра аиҭашьақәыргылареи, деокупациа азҵаарақәа ирызку аамҭалатәи акомиссиа ахантәаҩы, аиҿагыла аиқәыршәара аҭынчратә план, еишьҭагыланы анагӡара ахымԥадара далацәажәоит, раԥхьаӡа аганқәа рыгәреибагара ашьақәыргылара апроцесс.

« Иарбын политикатә қәыԥшыра аҟны ҳанхозаргьы ҳарҭ иаку агеографиатә қәыԥшыра аҟны анхара ҳақәшәоит»- абри анашьҭра ала далгоит Гьаргь Вольскии ихатәы гәалашәара Аԥсны азы, иҳәоит ақырҭцәа рзыи, аԥсуаа рзыи зегьы реиҳаӡа ихаданы иҟазар ауп игыло абиԥара рԥеиԥш арныҟәага мчны, аиқәырхара аҳасабра иазку, ирыԥшаарц аиқәырхара амҩа.

By admin

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *