დავით ლიკლიკაძე ემოციურად საუბრობს აფხაზეთზე. ქუთაისელი ჟურნალისტი, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით აფხაზ კოლეგებთან არაერთი შეხვედრის მონაწილეა  ამბობს, რომ მას ათეულობით აფხაზი მეგობარი ჰყავს, რომლებთანაც არაჩვეულებრივი ურთიერთობები აქვს.

„გაერთიანებული საქართველოს პირველი სატახტო ქალაქიდან გიგზავნით სიყვარულს, მშვიდობას და რაც მთავარია შერიგების მზაობას, ჩვენ ერთად უნდა ვიცხოვროთ“.

„მომხდარის და განცდილის მიუხედავად,  ქართველთა და აფხაზთა შერიგება გარდაუვალია“, – აღნიშნავს დავით ლიკლიკაძე  და ბაგრატის ტაძრის ეზოდან ენგურს იქით საქართველოში სიყვარულს, მშვიდობას და  თანაცხოვრების სურვილს აგზავნის.

Давиҭ Ликликаӡе цәаныррала далацәажәоит Аԥсны азы. Қәҭешьтәи ажурналист, жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа регидиҭ аԥсуа иколегацәа дрыцны аиԥыларақәа ирылахәыз иҳәоит, уи жәаҩыла аԥсуа ҩызцәа шимоу, урҭ рҟны даараӡа ибзиоу аимадарақәа шимоу.

“Еизаку Қырҭтәыла раԥхьаӡатәи аҳратә аҭыԥ аҟнытә ишәзынасышьҭуеит абзиабара. аҭынчра. насгьы зегьы реиҳаӡа ихадоу аинаалараз ҳшымазеиу, ҳарҭ ҳаицынхар ауп”

“Иҟалаз, иаҳхаҳгаз ҳахәамԥшыкәа ҳарҭ ақырҭцәеи, аԥсуааи  ҳаинаалар ауп”- иазгәеиҭоит Давиҭ Ликликаӡе, Баграт иуахәама агәарԥ  аҟнытә Игры нхыҵ  Қырҭтәыла абзиабареи, аҭынчреи, аицынхареи аҭаххара рзынаишьҭуеит.

 

By admin

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *