ნიკოლოზ რაჭველს არაერთი მოგონება აკავშირებს აფხაზეთთან. მუსიკოსისთვის განსაკუთრებულ ემოციას იწვევს მატარებელი, რადგან მატარებელი იყო ის ტრანსპორტი, რომლითაც პატარა ნიკოლოზი მიემგზავრებოდა აფხაზეთში და სწორედ რომ  მატარებლით დატოვა მან ალში გახვეული აფხაზეთი. ნიკოლოზ რაჭველის შემოქმედებაში მატარებელმა და მისმა ჟღერადობამ განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა, მის ერთ-ერთ ნაწარომებს კი ასეც ჰქვია – „გზა შინისაკენ და უკან“, რომელიც მთლიანად ამ ტრანსპორტის ჰანგებზეა აწყობილი.

„ჩემი შემოქმედებითი ბუნება და ჟღერადობა განსაზღვრა ჩემმა ბედისწერამ, რომელიც ბავშვობიდანვე დაუკავშირდა აფხაზეთს“

ნიკოლოზ რაჭველი აღნიშნავს, რომ დიდი სურვილი აქვს ენგურს გაღმა მცხოვრებ ადამიანებს გააცნოს თავისი მუსიკა, მოასმენინოს მისი ორკესტრი და დაეხმაროს იქ მცხოვრებ ახალგაზრდებს მუსიკალური გეგმების განხორციელებაში.

„იქნებ ერთ დროს ამიხდეს ნატვრა, ადამიანთა სურვილებმა აჯობოს პოლიტიკას და ერთ მშვენიერ დღეს ათეულობით აფხაზი მეგობარი მყავდეს“

Николоз Раҷвелишвили иакымка агәаларшәарақәа имоуп Аԥсны азы. Амузыкант изы иҷыдоу ацәанырра инаҭоит адәыӷба, избанзар адәыӷьба ала акәын, Николоз хәыҷы Аԥсныҟа дызлацалоз, иара убри аӷьба ала ауп изаанижьыз амца зкыз Аԥсны. Николоз Раҷвели адәыӷьбеи, уи ашьҭабжьи иҷыдоу аҭыԥ ааныркылеит уи ирҿиараҿы, иаԥҵамҭақәа акы абас ахьӡуп – « Амҩа аҩныҟеи, шьҭахьҟеи», уи зегьы абри атранспорт ашьҭабжьқәа рыла иаԥҵоуп.

“Сара сырҿиаратә ԥсабареи, ашьҭабжьқәеи сара сразҟы, уи сара схәыҷра инаркны Аԥсны иадҳәалан”.

Николоз Раҷвели иазгәеиҭоит, агәыхәара ду имоуп Игры инахыганы инхо ауааԥсыра идирдырыр ихатәы музыка, иара иаркестр ала дрыцхраар уаҟа инхо аҿар амузыкатә усқәа рынагӡараҿы.

“Издыруада мышкы зны, сгәыхәара, ауааԥсыра рҭаххарақәа аполитика иааиыр, ҽнак зны жәаҩыла аԥсуа аҩызцәа сырҳар”.

https://www.youtube.com/watch?v=HVAPcO4MFv8

By admin

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *