დავით ჩქოტუა – კომუნიკაციების მენეჯერია. გალში ბოლოს 8 წლის ასაკში იყო, მაგრამ ემოციური კავშირი აფხაზეთთან არასოდეს გაუწყვეტია. მიიჩნევს, რომ დღევანდელი მდგომარეობა მხოლოდ დაბრკოლებაა, რომელიც აუცილებლად უნდა გადავლახოთ.

„სამშვიდობო გზა აფხაზეთისკენ არის განათლება. უნდა მივაწოდოთ ერთმანეთს ცოდნა, გამოცდილება და ემოციები დავუკავშიროთ ერთმანეთს“.

Давиҭ Чқоҭуа – акомуникациақәа рменеџьер.  Аҵыхәтәаны Гал даныҟаз 8 шықәса ихыҵуан, аха ицәанырратә еимадарақәа Аԥсны аҟны еснагь иман. Иԥхьаӡоит иахьатәи аҭагылазаашьа уи аҿагылара ауп, ҳарҭ уи хымԥада ҳахысыр ауп.

“Аԥсныҟатәи аҭынч мҩа уи аҵаралшара ауп. Ҳара ҳара ҳдыррақәа, ҳԥышәа, ҳцәаныррақәа еимаҳдар ауп”.

 

By admin

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *