ცნობილი ტელეწამყვანისა და მსახიობის აფხაზეთი, როგორც თავად ამბობს, განსხვავებულია. მას ბავშვობა და ახალაგაზრდობის დიდი ნაწილი სამურზაყანოში – გალში აქვს გატარებული.

 „ჩემი პიროვნების ჩამოყალიბებაში უდიდესი როლი ითამაშა სამურზაყანომ“

დუტა სხირტლაძე სამურზაყანოსთვის დამახასიათებელ ტრადიციებსა და ურთიერთობებს იხსენებს, რაც მის მეხსიერებას დღემდე განსაკუთრებულად შემორჩა. ტელეწამყვანი ხელოვნური საზღვრის მიღმა მყოფ ადამიანებს მონატრებას და სიყვარულს უგზავნის და იმ დღეზე ოცნებობს, როდესაც კვლავინდებურად, გამთლიანებულ საქართველოში, მისთვის უსაყვარლეს ადგილებს მოივლის აფხაზეთში.

Еицдыру ателемҩаԥгаҩ, артист и-Аԥсны, иара ихаҭа ишыиҳәо ала,зынӡа даҽакуп. Иара ихәыҷреи, иарԥысра аиҳараки Мырзаҟан иҭыԥ аҟны – Гал ихыигеит.

“Сара суҩра ашьақәгылара аҟны ароль ду нанагӡеит Мырзаҟан иҭыԥ”

Дута Схиртлаӡе Мырзаҟан иҭыԥ аҟны иҟаз атрадициақәеи, аимадарақәеи игәалаиршәоит, иахьагьы урҭ зегьы игәалашәарақәа рҟны иаанханы иҟоуп. Ателемҩаԥгаҩ  иԥсабаратәым аҳәаа инагыхагы иҟоу ауаа игәхьаагареи, ибзиабареи рзынаишьҭуеит, гәыӷрала дазыԥшуп еиҭах аицынхара ианалаго амш Қырҭтәыла аҟны, иара изын ибзиабаратәи аҭыԥқәа Аԥсны еиҭах ианибаша.

By admin

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *