ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი კომპოზიტორი დათო ევგენიძე განსაკუთრებული ემოციითა და სიყვარულით საუბრობს აფხაზეთზე, კუთხეზე, რომელსაც მუსიკოსი სამოთხეს უწოდებს. ხელოვანი ბიჭვინთას, გაგრას, ლიძავას, სოხუმს მსოფლიოს ვერცერთ მხარეს ვერ ადარებს.

“იქაურობა ხომ განსაკუთრებულია, სიკეთის კეთებისკენ განგაწყობს და მხოლოდ სითბოსა და სიყვარულს კარნახებს”.

ინტერვიუში დათო ევგენიძე აფხაზეთისთვის ჩვეულ განსაკუთრებულ სტუმართმოყვარეობასაც ეხება და ემოციურად იხსენებს აფხაზ მეგობრებთან ურთიერთობებს. მუსიკოსს დღესაც აქვს კონტაქტი ზოგიერთ მათგანთან და აღნიშნავს, რომ მათაც, დღემდე აქვთ ქართველებთან თანაცხოვრების ნოსტალგია. დათო კულტურული ხიდების გადების აუცილებლობაზე საუბრობს.

“მეტი ურთიერთობები და პროექტებია საჭირო ნდობის აღდგენისთვის”.

ხელოვანს სურვილი აქვს ენგურის ხიდზე აფხაზი მუსიკოსების მონაწილეობით კონცერტი გამართოს. როგორც კომპოზიტორი აღნიშნავს, ყველა ქართველისთვის ყოველი დღე აფხაზეთზე ფიქრით უნდა იწყებოდეს. ეს სურვილი კი, შეიძლება ითქვას, რომ მუსიკოსს ცხოვრების წესადაც კი ექცა, სოციალურ ქსელში ხშირად ნახავთ დათო ევგენიძის სტატუსებს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოზე. აფხაზეთზე მოგონებებს კი, ინტერვიუს ჩაწერის დროს ექსპრომტად დაწერილი ლექსით ამთავრებს.

Зегьы еицырдыруабзиа ирбо акомпозитор Даҭо Евгениӡе иҷыдоу ацәанырреиабзиабареи ала дахцәажәоит Аԥсныамузыкант уи акәакь  џьаанаҭ ахьӡиҵоитАҟаза ПицундаГаграЛӡааАҟәа адунеи аҟны иарбынзаалак ҭыԥк изадкылом.

“Уаҟа даараӡа иҷыдоу ҭыԥупабзиабара аҟаҵара ахь ухы архоит,

 абзиабареиаԥхареи ауп иуыднагало”.

Аинтервиу аҟны Даҭо Евгениӡе Аԥсны иамоу асасдкылара ҷыдала дахцәажәоитцәаныррала игәалаиршәоит аԥсуа иҩызцәа  рҿы аимадара имоу азыАмузыкант иахьагьы имоуп аимадарақәа иҩызцәа аԥсуаа шьоукы рҟныурҭгьы ақырҭцәа рыцынхара аностальгиа рымоуп иахьагьыДаҭо акультуратә ацҳа аргылара ахымԥадара далацәажәоит.

“Еиҳа аимадарақәаапроектқәа рымҩаԥгара аҭахуп

агәреибагара аиҭашьақәыргыларазы”.

Аҟаза даараӡа иԥахуп Игры ацҳа аҟны  аԥсуа амузыкантцәа ралахәырала аконцерт амҩаԥгараАкомпозитор ишиҳәо ала ақырҭцәа зегьы аԥсны азын ихәыцрала иалагозар ауп рымшУи амузыканит иԥсҭазаара иаҵасхеитАсоциалтә аҳа аҟны лассы иуԥылоит  Даҭо Евгениӡе  истатиақәа АԥсныиСамачаблои рзыАԥсны агәарашәарақәа ирызку аинтервиу анҳармазеиуазаекспромт ала ажәеинраала  ала далгеит.

By admin

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *